ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

    ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท รับจัดงานทำบุญบ้าน รับจัดเลี้ยงพระ อาหารเลี้ยงพระ และอื่นๆอีกมากมาย

     รับจัดงานทำบุญบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท รับจัดเลี้ยงพระ อาหารเลี้ยงพระ และอื่นๆอีกมากมาย

     บุญนำพา ผู้ก่อตั้ง โดย คุณ สรสิช เนตรนิล

     ได้จัดงาน ทำบุญบ้าน และ จัดพิธี ตั้งศาลพระภูมิ โดย ได้เรียนเชิญ อาจารย์ มุนนินทร์ มุนินโท มาเป็นผู้จัดพิธี ตั้งศาลพระภูมิให้

     ท่านอาจารย์ ได้อธิบาย วิธีการบูชา การทำบุญ รวมถึง การใช้ชีวิต และ วิธีคิด ในการดำเนินชีวิต ของท่าน ด้วยวัยในตอนนั้น ของท่านที่ได้พบกับ คุณ สรสิช ท่านอายุ 70 ปี แต่ หน้าตา ยังดูผ่องใส อิ่มไปด้วยบุญ เมื่อเที่ยบกับ พ่อของ คุณ สรสิช ซึ่งวัยในตอนนั้น อายุ 72 ปี แต่ดู แข็งแรง สู้ไม่ได้  

ท่ า น อ า จ า ร ย์ บ อ ก ว่ า

“ตัวฉัน อยู่แต่กับสิ่งดี ๆ อยู่แต่ กับงานบุญ แนะนำให้ คนทำแต่สิ่งดี ๆ ฉันก็มีความสุขฉันมีเวลาให้ครอบครัว เท่านี้ ฉันก็มีความสุข มากแล้ว”
ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท รับจัดงานทำบุญบ้าน รับจัดเลี้ยงพระ อาหารเลี้ยงพระ

     คำกล่าว ของ ท่านอาจารย์นั้นเอง จึงเป็น ข้อคิด ให้คุณ สรสิช ฉุดคิด ขึ้นมาว่า

     ตัวผมเองนั้น ปกติ ก็ทำ และ รับจัดงาน ออร์แกไนท์  ให้กับ คนอื่น มาโดยตลอด  แล้วเหตุใด จึงไม่เอาความสามารถนั้น มาจัดงานบุญ  และ นำบุญ มาถึงบ้าน ให้กับ คนทั่วไป ที่ไม่มีเวลา แต่ อยากทำบุญ ซึ่งเป็น สิริมงคล กับ ตัวเอง บ้าน ออฟฟิศ รวมถึง บุคคลอื่น ที่ได้อยู่ ได้อาศัย ได้ทำงาน ในสถานที่นั้น ๆ ด้วย  จึงเป็นสาเหตุ ให้เกิด “ บุ ญ นำ พ า ”  และ ตั้งใจจริง กับการจัดงานบุญ และ รักษา ดำรงไว้ซึ่งประเพณี และ พิธีการที่ถูกต้อง

     สุดท้ายขอขอบพระคุณ แรงบันดาลใจ   ท่านอาจารย์ มุนินทร์ มุนินทโท รวมถึงทุกท่าน ที่เป็นแรงผลักดัน ให้เกิด “ บุ ญ นำ พ า ”

     เรารับจัดงานบุญ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบ้าน ทำบุญออฟฟิศ ทำบุญบริษัท ทำบุญ 100 วัน งานบุญต่างๆ

ข้ อ คิ ด ข อ ง คำ ว่ า กุ ศ ล

     การกระทำ ที่เกี่ยวข้อง กับการยกระดับ จิตใจ ให้ดีขึ้น  ปรับปรุงจิตใจ ให้ดีขึ้น  มากกว่า ทำความดีเฉย ๆ  การกระทำใด ๆ หากทำแล้ว มีผลต่อ สภาวะจิตใจ ของตนเปลี่ยนไป ในทางที่ สูงขึ้น จึงเรียก ว่า กุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผล เปลี่ยนแปลง จิตใจ ตนเองเลย ไม่เรียก ว่า กุศล แต่เรียก ว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กัน กับคำว่า บุญกุศล แต่ คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมาย ต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้ว จะให้ความหมาย เหมือนกันได้ อย่างไร) 

ตั ว อ ย่ า ง

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท รับจัดงานทำบุญบ้าน รับจัดเลี้ยงพระ อาหารเลี้ยงพระ
Scroll to Top